สยาม 66: ดินแดนของผู้เล่นเกมที่ดี

สยาม 66: ดินแดนของผู้เล่นเกมที่ดี

สยาม 66 เป็นกติกาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดสุนทรียศการเล่นเกมในดินแดนที่เต็มไปด้วยความสงบและเรียบร้อยของประเทศไทย ดินแดนนี้เป็นที่ตั้งของผู้เล่นเกมที่ดีที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคุณธรรมที่ได้รับการกำหนดไว้ดังนี้:

1. ผู้เล่นเกมทุกคนต้องเคารพกฎหมายและความเป็นธรรม
2. ผู้เล่นเกมต้องมีจิตอาสาและกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองและชุมชน
3. ผู้เล่นเกมต้องเคารพและปรารถนาเสมอกับความเหมาะสมและความสุขของผู้อื่น
4. ผู้เล่นเกมต้องเคารพสิทธิและของตนเองและของคนอื่น
5. ผู้เล่นเกมต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความสติและความรับผิดชอบ
6. ผู้เล่นเกมต้องต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
7. ผู้เล่นเกมต้องเอาใจใส่และเสียสละเพื่อส่งเสริมความสงบและความเป็นอันตรายต่อชุมชน
8. ผู้เล่นเกมต้องมีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการเล่นเกม
9. ผู้เล่นเกมต้องให้การช่วยเหลือและมีความเข้าใจต่อผู้อื่น
10. ผู้เล่นเกมต้องเคารพส่วนรวมและสันติสุขของชุมชน

ภายใต้กติกาของสยาม 66, ดินแดนของผู้เล่นเกมที่ดีคือที่ที่คุณธรรมและสันติสุขร่วมส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผู้เล่นเกมทุกคนจึงควรร่วมมือกันให้กำลังใจเพื่อผลักดันสังคมไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้และเป็นต้นแบบที่ดีในการเล่นเกมและในชีวิตประจำวันส่วนตัวและสาธารณะของตัวเอง

เข้าเกมได้เลย!